მომავალ წელს აზერბაიჯანის ეკონომიკის სფეროში საგადასახადო და საბაჟო შეღავათები გადაიხედება, შეიზღუდება, ან ნაწილობრივ გაუქმდება. Report-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ საუბარია 2016 წლის სახელმწიფო და თავისუფალი ბიუჯეტების პროექტებში.

საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მომავალი წლის შემოსავლების მხრივ, არის  საგადასახადო სისტემის გაუმჯობესება არსებული კანონმდებლობის შეცვლით და გადასახადის გადამხდელებისათვის ეკონომიკის ზოგიერთ სფეროში გადასახადების გადახდის თანმიმდევრობის არჩევანის უფლების მიცემა.

გარდა ამისა, მოსალოდნელია სახელმწიფო ბიუჯეტში, საწესდებო ფონდში სახელმწიფო წილით, ან საწარმოების აქციის პაკეტის დივიდენდების ჩამონათვალი, ასევე საგადასახადო განაკვეთის გაზრდა.

გრძელდება სამუშაოები მცირესაფეხურიან საბაჟო საგადასახადო სისტემაზე გადასასვლელად. დაგეგმილია  სახელმწიფო ბიუჯეტში სახელმწიფო მიწების არენდის ხარჯზე კოეფიციენტის გაზრდის ღონისძიება, ასევე ბიუჯეტში სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შედეგად ფულის შედინება.

შემოსავლების შემცირებისა და სახელმწიფო და თავისუფალი ბიუჯეტების გახარჯვის ფონზე ბიუჯეტური შეზღუდვების პოლიტიკა გაგრძელდება, გაუმჯობესდება ბიუჯეტის მართვა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯებით. გარდა ამისა, კერძო ინვესტიციების მიზიდვის მიზნით, ეკონომიკის ბევრ სფეროში სახელმწიფო დაფინანსების ეტაპობრივი შეზღუდვები გაგრძელდება.